Δημιουργικές εργασίες στο Λύκειο

Δημιουργικές Εργασίες

Στο Προεδρικό Διάταγμα 46/2016 με θέμα «Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου» στο άρθρο 8 εισάγονται οι Δημιουργικές Εργασίες.

Σκοπός των δημιουργικών εργασιών

Η Δημιουργική Εργασία (Δ.Ε.) έχει συνθετικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην ανάπτυξη της δημιουργικής ικανότητας και γενικότερα στην καλλιέργεια ερευνητικού πνεύματος του μαθητή. Ο σκοπός αυτός υπηρετείται τόσο με την αναζήτηση στοιχείων από διαφορετικές πηγές και πόρους, όσο και με την τελική, δημιουργική σύνθεση των στοιχείων αυτών. Με αυτήν την έννοια, δίνεται έμφαση περισσότερο στη διαδικασία εκπόνησης της Δ.Ε. καθεαυτής, και λιγότερο στην εξαντλητική διερεύνηση του υπό μελέτη θέματος από την πλευρά των μαθητών και μαθητριών. Επιπρόσθετα, η Δ.Ε. συνδέεται αναπόσπαστα με τη μαθησιακή διαδικασία, καθώς οδηγεί στην εμβάθυνση στη διδακτέα ύλη ενός μαθήματος και δίνει τη δυνατότητα για μία πιο αναλυτική πραγμάτευσή της, εστιασμένη επιλεκτικά σε ένα θέμα.

Οι μαθητές και μαθήτριες της Α΄ και της Β΄ τάξης εκπονούν υποχρεωτικά μία Δ.Ε. Tα θέματα των εργασιών αυτών δίνονται από τους διδάσκοντες στους μαθητές ή προτείνονται από αυτούς και εγκρίνονται από τους διδάσκοντες.

Η μορφή των δημιουργικών εργασιών

Οι Δημιουργικές Εργασίες αφορούν μόνο στα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα και δύνανται να είναι είτε ομαδικές (μέχρι 4 μαθητές/-τριες) είτε ατομικές. Ως προς τη μορφή τους, μπορεί να είναι μικρές πραγματείες ή συλλογές ή κατασκευές ή καλλιτεχνικές συνθέσεις. Σε κάθε περίπτωση, η σύνθεσή τους είναι κάθε φορά ανάλογη του διαθέσιμου εκπαιδευτικού χρόνου, των ενδιαφερόντων, του επιπέδου μαθησιακής ετοιμότητας και των κλίσεων των μαθητών/-τριών.

Διαδικασία επιλογής θεμάτων δημιουργικών εργασιών

Για τις υποχρεωτικές Δημιουργικές Εργασίες της Α΄ και της Β΄ τάξης γίνεται δήλωση των μαθητών/-τριών στον/-η υπεύθυνο/-η εκπαιδευτικό κάθε τμήματος. Στη δήλωση των μαθητών/-τριών αναγράφεται το μάθημα στο οποίο επιθυμούν να εκπονήσουν Δημιουργική Εργασία, καθώς και δύο ακόμη μαθήματα ως εναλλακτικές επιλογές με ιεραρχική προτίμηση: 1η προτίμηση, 2η προτίμηση, 3η προτίμηση.

Οι  προτιμήσεις των μαθητών/-τριών αρχικά ομαδοποιούνται κατά μάθημα και στη συνέχεια κατά εκπαιδευτικό Στην περίπτωση που ορισμένα μαθήματα/γνωστικά αντικείμενα συγκεντρώνουν μεγαλύτερο αριθμό μαθητών από αυτόν που μπορούν να εποπτεύσουν οι διδάσκοντες, κατανέμονται οι μαθητές/-τριες με κριτήριο τις εναλλακτικές προτιμήσεις τους, για την καλύτερη δυνατή εποπτεία των Δ.Ε.

Προετοιμασία και εκπόνηση δημιουργικών εργασιών

Με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων επιλέγονται και ορίζονται ως «Ημέρες Δ.Ε.» δύο ημέρες μέσα στο σχολικό έτος, κατά προτίμηση στην αρχή του δευτέρου τετραμήνου. Οι ημέρες αυτές αφιερώνονται αποκλειστικά στην προπαρασκευή (1η ημέρα) και στη σύνθεση (2η ημέρα) της Δ.Ε. και κατά τη διάρκεια αυτών δεν εφαρμόζεται το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων στις Α΄ και Β΄ τάξεις. 

  • 1η Ημέρα: Προπαρασκευή

Οι μαθητές και μαθήτριες συνεργάζονται και επεξεργάζονται το υλικό που έχουν αναζητήσει οι ίδιοι/ες, καθώς και το υλικό που τους έχει χορηγηθεί. Κατά την τελευταία διδακτική ώρα γίνεται συζήτηση-ανατροφοδότηση μεταξύ των μαθητών.

Με το πέρας της πρώτης ημέρας οι μαθητές και μαθήτριες θα έχουν ολοκληρώσει την αναζήτηση, ταξινόμηση και επεξεργασία του υλικού τους, το οποίο θα παραδώσουν στον/στην εκπαιδευτικό της αίθουσας.

  • 2η Ημέρα: Σύνθεση ? Παρουσίαση

Οι μαθητές και μαθήτριες λαμβάνουν το υλικό που είχαν συμπληρώσει την 1η ημέρα, συνεχίζουν την εργασία τους, συνεργάζονται μεταξύ τους και με τους διδάσκοντες, ακολουθώντας πάντοτε τις οδηγίες που τους έχουν δοθεί, προκειμένου, αξιοποιώντας το ερευνητικό ή άλλο υλικό που έχει επιλεγεί και ταξινομηθεί, να το συνθέσουν και να συντάξουν μια πραγματεία, να κατασκευάσουν ένα τέχνημα, να φιλοτεχνήσουν μια καλλιτεχνική εργασία ή να δημιουργήσουν μια συλλογή.

Στο τέλος της δεύτερης ημέρας διατίθεται 1-1,5 διδακτική ώρα, ανάλογα με τον αριθμό των εργασιών, ώστε οι μαθητές και μαθήτριες να παρουσιάσουν τις εργασίες τους στην τάξη.

Αξιολόγηση

Οι υποχρεωτικές δημιουργικές εργασίες αξιολογούνται και βαθμολογούνται από τον οικείο διδάσκοντα. Συνεκτιμώνται στην αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή στο αντίστοιχο μάθημα, για το τετράμηνο κατά το οποίο κατατίθενται, μόνο εφόσον αποτιμηθούν θετικά. Στην περίπτωση που μία δημιουργική εργασία καλύπτει και άλλα συγγενή μαθήματα που διδάσκονται από τον ίδιο εκπαιδευτικό ή άλλους εκπαιδευτικούς, η εργασία λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση του μαθητή και στα μαθήματα αυτά και βαθμολογείται μετά από συνεργασία των οικείων διδασκόντων. Εάν πρόκειται για συλλογική εργασία, αυτή λαμβάνεται υπόψη το ίδιο για όλους τους/τις μαθητές/τριες που συμμετείχαν σε αυτή.

Η διαδικασία των εκπόνησης των Δ.Ε. προσφέρει μια δημιουργική παρένθεση στη ρουτίνα του σχολείου, όπου εκπαιδευτικοί και μαθητές/τριες εργάζονται σε άλλη ατμόσφαιρα, με συνεργατικό πνεύμα.

 

Το άρθρο σε μορφή pdf

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

program_icon.jpg

Ώρες ενημέρωσης γονέων

parents meeting

TTDD

Στατιστικά
Εμφανίσεις Άρθρων
995636
Στοιχεία Επικοινωνίας (contact information)
31st Lyceum (Senior High School) of Thessaloniki - Greece

79 Anaximandrou str. TK 54250, Thessaloniki

Tel. +30 2310 316897 


31ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αναξιμάνδρου 79,  Τ.Κ. 54250, Χαριλάου, Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310316897 


email: 31lykthe(at)sch.gr


 

 

 

Μαθητικοί Διαγωνισμοί

competitions

Ανακοινώσεις προς γονείς και κηδεμόνες

syll gon 4

Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη)

Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη)

Ψηφιακή πλατφόρμα e-me

e-me

Διαδραστικά σχολικά βιβλία

ebooks